Enquesta de satisfacció de ServeiFP.cat
Please take a moment to complete this survey. We would like to know how successful our recent work for you was, and if there is anything we could do differently next time to improve our service.

Dades d’identificació

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):

Situació laboral:
                   
Sexe
       
Edat
Disposa dels requisits d’accés al cicle formatiu
       

Valoració dels aspectes generals del servei de reconeixement dels aprenentatges professionals

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):

La informació proporcionada a través de la web del centre educatiu ha estat útil, entenedora i de fàcil accés?
                   
La sol•licitud al servei de reconeixement ha estat de fàcil accés?
                   
La satisfacció respecte del servei d’atenció, informació, comunicació i organització que ha proporcionat el centre?
                   
Grau de satisfacció general del servei de reconeixement rebut ?
                   

Valoració del servei de reconeixement dels aprenentatges professionals

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):
La programació dels horaris del servei s'ha adequat a les seves necessitats?
                   
La durada i el desenvolupament de la sessió de la junta de reconeixement?
                   
L'entrevista de reconeixement ha possibilitat l'exposició d'arguments per tal de poder demostrar la seva esperiència professional?
                   
L'atenció rebuda per part del professorat del centre ha estat adequada?
                   
El resultat final del procés de reconeixement ha complert amb les seves expectitives?
                   
Observacions i/o suggeriments sobre el servei de reconeixement dels aprenentatges professionals
Indicar els aspecte més favorables del procés de reconeixement dels aprenentatges professionals
Indicar els aspectes a millorar del procés de reconeixement dels aprenentatges professionals
logofp