Enquesta de satisfacció de ServeiFP.cat
Please take a moment to complete this survey. We would like to know how successful our recent work for you was, and if there is anything we could do differently next time to improve our service.

Dades d’identificació

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):

Situació laboral:
                   
Sexe
       
Edat
Disposa dels requisits d’accés al cicle formatiu
       

Valoració dels aspectes generals del servei d’assessorament

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):

La informació proporcionada a través de la web del centre educatiu ha estat útil, entenedora i de fàcil accés?
                   
La sol•licitud al servei d’assessorament ha estat de fàcil accés?
                   
La satisfacció respecte del servei d’atenció, informació, comunicació i organització que ha proporcionat el centre?
                   
Grau de satisfacció general del servei d’assessorament rebut ?
                   

Valoració del servei d’assessorament

Valora de l'1 al 5 la satisfacció respecte als següents aspectes (1: gens satisfet i 5: molt satisfet):
La informació, acompanyament i atenció proporcionada en l’assessorament rebut?
                   
La facilitat en l’elaboració del dossier de trajectòria professional?
                   
La programació dels horaris de les sessions d’assessorament s’ha adequat a les seves necessitats?
                   
L’informe d’assessorament lliurat li ha estat entenedor i útil?
                   
Observacions i/o suggeriments sobre el servei d’assessorament
Indicar els aspecte més favorables del procés d’assessorament
Indicar els aspectes a millorar del procés d’assessorament
logofp